Het Fytocentrum, Tynaarlo

praktijk voor natuurgeneeskunde

Privacybeleid van Het Fytocentrum

Het Fytocentrum zal de aan haar verstrekte persoonsgegevens te allen tijde behoorlijk en zorgvuldig verwerken. Daarbij zal Het Fytocentrum zich houden aan de regels zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of andere relevante wetgeving.


Artikel 1- Definities:

Betrokkene:
een natuurlijk persoon wie aan de hand van de verstrekte Persoonsgegevens geïdentificeerd kan worden. In dit privacybeleid ook wel Klant genoemd.

Persoonsgegevens:
alle gegevens zoals bedoeld in de Algemene Verordening
Gegevensbescherming en/of de geldende Europese Privacyverordening.
Iedere informatie betreffende de identificatie van de Betrokkene.

Verwerking:
elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot
Persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde middelen.

Verantwoordelijke:
in dit privacybeleid te weten Het Fytocentrum die het doel, de voorwaarden en middelen voor de Verwerking van Persoonsgegevens vaststelt.

 

Artikel 2- Reikwijdte en welke gegevens worden verzameld?

1. Door Het Fytocentrum worden Persoonsgegevens verwerkt in het kader van het behandelen van Klanten vanuit de Fytotherapie en de Orthomoleculaire geneeskunde.

2. Deze Persoonsgegevens bestaan uit NAW-gegevens, contactgegevens, BSN-nummers, verzekeringsnummer en gedetailleerde gegevens over de algehele gezondheid en medische achtergrond van de Klant. Dit privacybeleid is van toepassing op de Verwerking van Persoonsgegevens met betrekking tot behandelen van Klanten vanuit de Fytotherapie en de Orthomoleculaire geneeskunde.

3. Het Fytocentrum vraagt middels dit privacybeleid expliciete toestemming aan de Betrokkene om de gegevens aan te leveren.

4. Het Fytocentrum verzameld de Persoonsgegevens op de volgende wijze:

a. Gegevensverzameling via het internet zoals het maken van een afspraak, vragenlijsten, cookies, aanmelden voor nieuwsbrief, aanmelden voor brochures, contactformulier invullen, gegevens uploaden referenties plaatsen of gebruik maken van social media;

b. Schriftelijke gegevensverzameling via post door middel van ingevulde vragenlijsten of enquêtes;

c. Persoonlijke vraaggesprekken waarbij informatie genotuleerd of ingevoerd wordt;

d. Telefonische vraaggesprekken waarbij gegevens genotuleerd of ingevoerd worden.

e. anders namelijk: via het intakeformulier op de website www.hetfytocentrum.nl.Artikel 3- Omgang met gegevens:

1. Persoonsgegevens zullen op een rechtmatige, eerlijke en transparante wijze worden verwerkt door Het Fytocentrum. De verzamelde Persoonsgegevens worden te allen tijde vertrouwelijk behandeld.

2. Indien Betrokkene vaststelt dat diens Persoonsgegevens onjuist zijn geregistreerd bij Het Fytocentrum, zal Betrokkene hiervan zo spoedig mogelijk melding maken bij Het Fytocentrum. Het Fytocentrum zal naar aanleiding van deze informatie op aanvraag de gegevens indien noodzakelijk wissen, dan wel aanpassen of Betrokkene zelf de mogelijkheid bieden tot correctie van deze Persoonsgegevens.

3. Het Fytocentrum heeft een expliciete geheimhoudingsplicht ten aanzien van de medische gegevens van de Klant.Artikel 4 -Minderjarigen

1. Indien de Betrokkene jonger is dan 16 jaar, is toestemming van een ouder of voogd nodig om de persoonsgegevens te verstrekken. De ouder of voogd kan in dat geval ook altijd de aan Betrokkene verstrekte gegevens aanpassen of verwijderen.Artikel 5- Doeleinden gegevens:

1. Het Fytocentrum gebruikt Persoonsgegevens van Betrokkenen voor de uitvoering van de dienst en het daarbijbehorende contact tussen Het Fytocentrum en de Klant. Meer specifiek zijnde het aanmaken van een klantdossier en onderzoek -en behandeldossier welke
logischerwijs voortvloeien uit de bedrijfsactiviteiten van Het Fytocentrum.

2. Verwerking van de Persoonsgegevens zal slechts plaatsvinden wanneer dit nodig blijkt voor de verwezenlijking van de doeleinden.Artikel 6- Opslag gegevens en bewaartermijn:

1. De bewaartermijn van de Persoonsgegevens zal slechts voor de duur zijn die noodzakelijk is tot verwezenlijken van de doeleinden, tenzij een wettelijke grondslag langere opslag vereist.

2. Het Fytocentrum vraagt middels dit privacybeleid de toestemming aan de Klant om de Persoonsgegevens te bewaren in het kader van het afhandelen van een klacht en het verbeteren van de dienstverlening. Door akkoord te gaan met dit privacybeleid verschaft de Klant deze toestemming.

3. Het Fytocentrum zal de Persoonsgegevens verwijderen indien de Klant hiertoe verzoekt.


Artikel 7- Beveiliging gegevens:

1. Het Fytocentrum treft passende technische en organisatorische maatregelen om de Persoonsgegevens op een passend beveiligingsniveau te beschermen.

2. Het Fytocentrum neemt in ieder geval, passende maatregelen om vernietiging, enige vorm van onrechtmatige Verwerking of ongeoorloofde verspreiding en toegang tot de Persoonsgegevens te voorkomen.


Artikel 8- Rechten van Betrokkene:

1. Betrokkene heeft, zonder opgaaf van reden, recht zijn toestemming tot het verwerken van diens Persoonsgegevens in te trekken, tenzij dit uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maakt, uitvoering van een publieke taak onmogelijk maakt, of wegens medische noodzaak
niet mogelijk is, behoudens de wettelijke verplichtingen of andere situatie waarin verwijdering van persoonsgegevens redelijkerwijs niet van Het Fytocentrum kan worden gevergd.

2. De Betrokkene kan op ieder gewenst moment Het Fytocentrum verzoeken via fredblaauw@xs4all.nl, om de Persoonsgegevens van de Betrokkene te verwijderen.

3. Het Fytocentrum biedt Betrokkene zonder verplichte opgaaf van reden inzage tot diens Persoonsgegevens.

4. Verwerking van Persoonsgegevens wordt middels dit privacybeleid in duidelijke, begrijpbare taal kenbaar gemaakt aan de Betrokkene.


Artikel 11- Doorgifte aan derden

1. Persoonsgegevens van betrokkenen worden in beginsel niet verstrekt aan derden, tenzij dit noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst of de levering van goederen en/of diensten of als dit gebeurt op grond van (het nakomen van) een wettelijke verplichting.

2. Het Fytocentrum heeft verwerkersovereenkomsten gesloten met relevante derde partijen wie toegang hebben tot de persoonsgegevens in het kader van het verwerken van de gegevens van de patiënten. Deze partijen zijn bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, de zorgverzekeraars.

3. Doorgifte aan derden zal in ieder geval plaatsvinden in het kader van het behandelen van de patiënt en het verwezenlijken van het doel van Het Fytocentrum.


Artikel 12- Contact en afhandeling klachten

1. Het Fytocentrum biedt de mogelijkheid tot het behandelen van klachten. Klachten kunnen schriftelijk worden ingediend en zullen zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen 4 weken worden afgehandeld.

2. Betrokkene heeft het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit zijnde de Autoriteit Persoonsgegevens.

3. Vragen en klachten kunnen worden ingediend via: fredblaauw@xs4all.nl


Artikel 13- Wijzigingen Privacybeleid

1. Het Fytocentrum behoudt het recht om dit Privacybeleid aan te passen.

2. Wijzigingen zullen tijdig worden doorgegeven aan de Betrokkene.


Artikel 14- Toepasselijk recht

1. Op dit privacybeleid en alle daaruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.

2. De bevoegde rechter in het arrondissement in de vestiging van Noord-Nederland neemt bij uitsluiting kennis van alle geschillen uit hoofde van dit privacybeleid.